CERTYFIKAT „ONLINE READY”
GWARANCJA TECHNICZNEJ MODERNIZACJI URZĄDZENIA

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu, ul. ELZAB 1, 41-813 Zabrze, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095317, o kapitale zakładowym i wpłaconym w wysokości 22.142.962,40 PLN, NIP 648-00-00-255 (zwana dalej „ELZAB”), jako producent urządzenia oznaczonego logiem „Online ready”, zobowiązuje się na zlecenie Właściciela urządzenia do wykonania technicznej modernizacji urządzenia do wersji zgodnej z rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, obowiązującym na dzień zlecenia, za wynagrodzeniem w wysokości 200 zł netto. *)

Wykonanie technicznej modernizacji kas „Online ready” zostanie wykonane w wybranym przez Właściciela urządzenia terminie, nie później niż do – 31 grudnia 2020 r.

Niniejsza Gwarancja dotyczy urządzeń zarejestrowanych przez autoryzowanego serwisanta ELZAB w bazie kas „Online ready” ELZAB, z podaniem kompletnych danych identyfikujących urządzenie i aktualnego Właściciela kasy. Po zarejestrowaniu urządzenia Właściciel otrzyma powiadomienie drogą elektroniczną (SMS) o wpisaniu urządzenia do ewidencji.

*) Z operacją modernizacji mogą być związane dodatkowe koszty np. odczytu pamięci fiskalnej przed modernizacją, transportu, itp., które ponosi Właściciel kasy według cennika obowiązującego u Autoryzowanego Partnera Serwisowego ELZAB. Na zlecenie i koszt Właściciela, dodatkowo mogą zostać wykonane inne czynności konserwacyjne urządzenia.